1. Home
  2. 读书知识

linq书籍推荐博客汇总(经典)

 

1.博客推荐

博客园linq专区 

https://kb.cnblogs.com/zt/linq/

LINQ体验系列文章导航

https://www.cnblogs.com/lyj/archive/2008/03/24/1119671.html

linq学习之旅

https://www.cnblogs.com/xiashengwang/tag/Linq/

一步一步学linq

linq书籍推荐博客汇总(经典)

https://www.cnblogs.com/IT-Bear/articles/Linq7.html

一步一步学linq to sql

linq书籍推荐博客汇总(经典)

http://www.cnblogs.com/lovecherry/archive/2007/08/17/859826.html

2、书籍:linq实战 (英文名:linq in action )

百度网盘:链接: https://pan.baidu.com/s/1B0BA9h_T3djANkTMJ_fvKQ 提取码: j46e

3、书籍:linq技术详解 C#2008版(英文名:Pro LINQ: Language Integrated Query in C# 2008)

百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1hq2iSfU

4、微软文档

https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.linq.queryable.where?view=netframework-4.8

 linq书籍推荐博客汇总(经典)https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.linq?view=netframework-4.8
linq书籍推荐博客汇总(经典)https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/
linq书籍推荐博客汇总(经典)https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/framework/data/adonet/sql/linq/typical-steps-for-using-linq-to-sql

5、从资料可以看出,主要分三部分,还有其它延伸:

linq to sql、linq to object(内存对象)、linq to xml 等待

从今天来看,linq学习资料已经非常丰富,它是中小型项目的福音,但linq本身有很多致命缺陷。

例如:linq to sql 转化后的sql语句可能非常复杂低效,这对于有性能要求的应用并不适用!

6其它博客:

[C#] 走进 LINQ 的世界

linq书籍推荐博客汇总(经典)

https://www.cnblogs.com/liqingwen/p/5832322.html

IEnumerable和IQueryable的区别

linq书籍推荐博客汇总(经典)

https://www.cnblogs.com/abc1069/p/4004477.html

linq书籍推荐博客汇总(经典)

https://www.cnblogs.com/hao-1234-1234/p/9125246.html

linq if-else 

linq书籍推荐博客汇总(经典)

https://q.cnblogs.com/q/77207/

linq拼接

linq书籍推荐博客汇总(经典)

https://blog.csdn.net/aa232610/article/details/16335939

linq优点

linq书籍推荐博客汇总(经典)

https://zhidao.baidu.com/question/517629250.html

并发

linq书籍推荐博客汇总(经典)

https://www.cnblogs.com/tianguook/p/3956844.html

 

原文链接:https://www.cnblogs.com/hao-1234-1234/p/11175410.html

原创文章,作者:xyhun,如若转载,请注明出处:https://www.xyhun.com/8002.html

Contact Us

邮件:294438279@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code